• പ്രഭാത്‌ പ്രസിദ്ധികരിച്ച സുരേഷ് ലാൽ പി.എഴുതിയ \"വിപണികിട്ടാത്ത ഓഹരി\"

    പ്രഭാത്‌  പ്രസിദ്ധികരിച്ച സുരേഷ് ലാൽ പി.എഴുതിയ \"വിപണികിട്ടാത്ത ഓഹരി\" പ്രഭാത്‌  പ്രസിദ്ധികരിച്ച സുരേഷ് ലാൽ പി.എഴുതിയ \"വിപണികിട്ടാത്ത ഓഹരി\" എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം കവി  വി. മധുസൂദനൻ നായർ  നിർവഹിക്കുന്നു പ്രഭാത്‌ ചീഫ്  എഡിറ്റർ ഡോ.വള്ളികാവ്  മോഹൻദാസ്‌ ചടങ്ങിൽ പ്രസങ്ങിക്കുന്നു